برگزاری کلاسهای انجمن جهت صدور گواهینامه جت اسکی

یکی از اقدامات بین المللی و پذیرفته شده در خصوص گواهینامه ی جت اسکی، سطح بندی کردن گواهینامه های صادره می باشد.

فدراسیون بین المللی قایق های موتوری و جت اسکی(UIM) و انجمن بین المللی جت اسکی و جت بٌت(IJSBA)،سطح بندی گواهینامه های صادره برای جت اسکی سواران را الزامی کرده است.انجمن جت اسکی و جت بٌت ایران نیز در این راستا،قوانین بین المللی مربوط به سطح بندی گواهینامه های صادره برای جت اسکی سواران را  به شرح زیر لازم الاجرا می داند:
گواهینامه ها در سه سطح C،Bو Aصادر می شود که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

گواهینامه رانندگی جت اسکی درجه ۱

شرایط شرکت در دوره :
۱- دارا بودن گواهینامه درجه ۲ با حداقل ۲۴ ماه سابقه
تبصره۱ : درصورت شرکت در مسابقات رسمی به ازاء هر مسابقه یک ماه و حداکثر شش ماه از مدت مذکور کسر خواهد شد .
تبصره۲ : به ازاء هر مقام قهرمانی (اول تا سوم) استانی یک ماه و حداکثر شش ماه از مدت مذکور کسر خواهد شد .
تبصره۳ : به ازاء هر مقام قهرمانی (اول تا سوم) کشوری دو ماه و حداکثر شش ماه از مدت مذکور کسر خواهد شد .
۲- حداقل سن ۱۸ سال تمام
۳- مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی برای افراد ذکور بیش از ۱۸ سال
۴- سلامت جسمی
۵- عضویت در انجمن جت اسکی و جت بُت
مدارک لازم :
۱- فتوکپی گواهینامه درجه دو
۲- سوابق قهرمانی و شرکت در مسابقات (درصورت دارا بودن)
۳- عکس ۴×۳ رنگی زمینه سفید دو قطعه
۴- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
۵- فتوکپی کارت ملی
۶- گواهی سلامت صادره توسط پزشک معتمد
۷- مدرک تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی (حسب مورد)
۸- فیش واریزی به مبلغ تعیین شده
۹- تکمیل فرم ثبت نام
۱۰-فتوکپی کارت عضویت انجمن جت اسکی و جت بُت
۱۱-فتوکپی کارت بیمه ورزشی معتبر

گواهینامه رانندگی جت اسکی درجه ۲

شرایط شرکت در دوره :
۱- دارا بودن گواهینامه درجه ۳ با حداقل ۱۸ ماه سابقه
تبصره۱ : درصورت شرکت در مسابقات رسمی به ازاء هر مسابقه یک ماه و حداکثر شش ماه از مدت مذکور کسر خواهد شد .
تبصره۲ : به ازاء هر مقام قهرمانی (اول تا سوم) استانی یک ماه و حداکثر شش ماه از مدت مذکور کسر خواهد شد .
تبصره۳ : به ازاء هر مقام قهرمانی (اول تا سوم) کشوری دو ماه و حداکثر شش ماه از مدت مذکور کسر خواهد شد .
۲- حداقل سن ۱۶ سال تمام
۳- مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی برای افراد ذکور بیش از ۱۸ سال
۴- سلامت جسمی
۵- عضویت در انجمن جت اسکی و جت بُت
مدارک لازم :
۱- فتوکپی گواهینامه درجه ۳
۲- سوابق قهرمانی و شرکت در مسابقات (درصورت دارا بودن)
۳- عکس ۴×۳ رنگی زمینه سفید دو قطعه
۴- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
۵- فتوکپی کارت ملی
۶- گواهی سلامت صادره توسط پزشک معتمد
۷- مدرک تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی (حسب مورد)
۸- فیش واریزی به مبلغ تعیین شده
۹- تکمیل فرم ثبت نام
۱۰-فتوکپی کارت عضویت انجمن جت اسکی و جت بُت
۱۱-فتوکپی کارت بیمه ورزشی معتبر

گواهینامه رانندگی جت اسکی درجه ۳

شرایط شرکت در دوره :
۱- عضویت در انجمن جت اسکی و جت بُت
۲- حداقل سن ۱۲ سال تمام
تبصره :رضایت کتبی پدر یا قیم قانونی برای افراد زیر ۱۶ سال الزامی است .
۳- مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی برای افراد ذکور بیش از ۱۸ سال
۴- سلامت جسمی
۵- توانایی شنا

مدارک لازم :
۱- عکس ۴×۳ رنگی زمینه سفید دو قطعه
۲- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
۳- فتوکپی کارت ملی
۴- گواهی سلامت صادره توسط پزشک معتمد
۵- گواهی توانایی شنا صادره توسط فدراسیون شنا یا هیئت های تابعه
۶- مدرک تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی (حسب مورد)
۷- فیش واریزی به مبلغ تعیین شده
۸- تکمیل فرم ثبت نام
۹- فتوکپی کارت عضویت انجمن جت اسکی و جت بُت
۱۰-رضایتنامه پدر یا قیم قانونی برای افراد کمتر از ۱۶ سال
۱۱-فتوکپی کارت بیمه ورزشی معتبر