باشگاه فرهنگی- ورزشی رعد دریایی جنوب کنگان

بزرگترین مرکز تفریحات ساحلی در جنوب کشور

به مدیریت مهرداد دشتی مطلق