کمیته جت اسکی و جت بُت استان اردبیل

کیا رزاق زاده

نام و نام خانوادگی: کیا رزاق زاده

سمت:رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان اردبیل

شماره تماس: