مدیر کمیته تیم ملی

محسن جلیل نژاد

۹۱۲۲۲۱۰۲۷۶

سرمربی تیم ملی

مجید اشرفی

مجید اشرفی پور

۹۱۲۲۳۰۳۸۹۰

مربی بدنسازی تیم ملی

ایمان فیض آسا

ایمان فیض آسا

۹۳۷۱۸۸۷۹۷۹