مدیر کمیته تیم ملی

محسن جلیل نژاد

۹۱۲۲۲۱۰۲۷۶

سرمربی تیم ملی

مجید اشرفی

مجید اشرفی پور

۹۱۲۲۳۰۳۸۹۰

مربی بدنسازی تیم ملی

ایمان فیض آسا

ایمان فیض آسا

۹۳۷۱۸۸۷۹۷۹

سرمربی تیم ملی بانوان

ابهر

فاطمه ابهر