کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر

غلامرضا حسینی

نام و نام خانوادگی:غلامرضا حسینی
سمت:رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر

مهین ویژه

نام و نام خانوادگی: مهین ویژه
سمت: نائب رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر

سعید مقدسی

نام و نام خانوادگی: سعید مقدسی
سمت: دبیر کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر