کمیته جت اسکی و جت بُت استان تهران

رئیس کمیته جت اسکی تهران

نام و نام خانوادگی:محسن میلاد

سمت:رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان تهران

شماره تماس:۰۹۱۲۷۱۵۵۵۴۵