کمیته جت اسکی و جت بُت استان خوزستان

مصطفی پناهباد

نام و نام خانوادگی: مصطفی پناهباد

سمت:رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان خوزستان

شماره تماس:۰۹۳۶۶۵۹۳۱۳۱