کمیته جت اسکی و جت بُت استان گلستان

رئیس کمیته جت اسکی گلستان

نام و نام خانوادگی:علی علیزاده

سمت:رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان گلستان

شماره تماس: