کمیته جت اسکی و جت بُت استان گیلان

رئیس جت اسکی گیلان

نام و نام خانوادگی:فرنوش بلوک باشی

سمت: رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان گیلان

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۱۷۷۲۹۵

نائب رئیس آقایان

نام و نام خانوادگی: محمد پوراصغری

سمت: نائب رئیس آقایان کمیته جت اسکی و جت بت استان گیلان

شماره تماس:۰۹۱۹۲۴۸۵۱۷۱

افسانه اسدان

نام و نام خانوادگی: افسانه اسدان

سمت: نائب رئیس بانوان کمیته جت اسکی و جت بت استان گیلان

 

سعید علیپور

نام و نام خانوادگی: سعید علیپور

سمت: دبیر کمیته جت اسکی و جت بُت استان گیلان

فرشته یگانه

نام و نام خانوادگی: فرشته یگانه

سمت: مسئول کمیته آموزش جت اسکی و جت بت استان گیلان

صدیقه-افشارپور

نام و نام خانوادگی: صدیقه افشارپور

سمت: سرپرست کمیته داوران جت اسکی و جت بت استان گیلان

نام و نام خانوادگی: نسترن عیوضی

سمت: سرپرست مربیان بانوان کمیته جت اسکی و جت بت استان گیلان

ندا-قنبریان

نام و نام خانوادگی: ندا کهن قنبریان

سمت: سرپرست کمیته استعدادیابی جت اسکی و جت بت استان گیلان

ماندانا-حسینی

نام و نام خانوادگی: ماندانا حسینی

سمت: مسئول مسابقات چندگانه کمیته جت اسکی و جت بت استان گیلان

سجاد اراک

نام و نام خانوادگی: سجاد اراک

سمت: مسئول برگزاری مسابقات کمیته جت اسکی و جت بت استان گیلان