رئیس انجمن

داود سلیانچی

داود سلیانچی

نائب رئیس انجمن

ابهر

فاطمه ابهر

دبیر انجمن

دانیال سلیانچی