رئیس کمیته آموزش

hossein-zakeri

دکتر حسین ذاکری

۹۱۱۳۹۲۲۶۳۹

دبیر کمیته آموزش

داود دیانتی

داود دیانتی

۰۹۱۱۳۹۳۲۳۳۷