رئیس کمیته فنی

دانیال سلیانچی

دانیال سلیانچی

 

۹۱۲۱۲۱۰۵۹۲

عضو کمیته فنی

مسعود جلیل نژاد

مسعود جلیل نژاد

 

۹۱۲۱۳۹۱۶۲۸

عضو کمیته فنی

پویان دواتگر

پویان دواتگر

 

۹۱۲۳۰۰۰۵۰۲

عضو کمیته فنی

محسن عظیمی

محسن عظیمی

 

۹۱۱۱۹۴۱۶۸۴