رنکینگ آقایان مسیر بسته 1397-جت اسکی

رنکینگ آقایان مسیر بسته سال ۱۳۹۷

امتیاز نفرات برتر در مسابقات مسیر بسته

آقایان :

نفر اول آقایان مصطفی علوانیان خوزستان       ۶۰

نفر دوم آقایان محمد زبردست تهران              ۵۳

نفر سوم آقایان حمید رضا خلفیان خوزستان    ۴۸

رنکینگ نوجوانان مسیر بسته 1397-جت اسکی

رنکینگ نوجوانان مسیر بسته ۱۳۹۷

امتیاز رنکینگ نوجوانان و جوانان مسابقات مسیر بسته ۱۳۹۷:

نفر اول نونهالان حمزه البو غبیش خوزستان نفر                   ۶۰

دوم نونهالان محمد امیر حمید خوزستان نفر                        ۵۳

سوم محمد امین حمید خوزستان جام اخلاق :                       ۴۸

رنکینگ بانوان مسیر بسته 1397

رنکینگ بانوان مسیر بسته ۱۳۹۷

امتیاز بانوان مسابقات مسیر بسته  ۱۳۹۷ :

نفر اول بانوان هانیه نصیری تهران                  ۶۰

نفر دوم بانوان ثریا صالح ابادی تهران              ۵۳

نفر سوم بانوان پرستو سهرابی خوزستان       ۴۸