رشته ورزش چندگانه جت اسکی

رشته ورزش چندگانه جت اسکی به خانواده جت اسکی ملحق شد

 

به گزارش روابط عمومی انجمن : رشته ورزش چندگانه جت اسکی است که تلفیقی از قدرت فیزیکی، انعطاف، چالاکی، قدرت، تمرکز ذهن، هماهنگی، انعطاف، نیرو ، تعادل و کنترل جزء به جزء اندام های بدن را نیازمند است.

رشته ورزش چندگانه جت اسکی یک ورزش ترکیبی است که شرکت‌کنندگان در آن با انجام چند مرحله استقامتی با یکدیگر رقابت می‌کنند. مراحل مسابقه شامل شنا، جت اسکی سواری ، K 38 ( امداد با جت اسکی ) و دو با موانع در ساحل هستند. مسافت هر یک از این مرحله‌ها بسته به نوع مسابقه تغییر می‌کند.

تنوع بالای برنامه های رشته ورزش چندگانه جت اسکی باعث می شود ورزشکار هر روز با یک چالش جدید رو به رو میشوند.. در ورزش چندگانه جت اسکی ۷۰ درصد از تمامی ورزش ها پایه به شما آموزش داده می شود که در زندگی روزانه و هم در ورزشکارانی که به صورت حرفه ای رشته جت اسکی را دنبال می کنند نقش موثری را ایفا می کند.

رشته ورزش چندگانه جت اسکی این امکان را به همه افراد می دهد که با هر توان بدنی بتوانند آمادگی جسمانی خود را بالا ببرند ؛ نه تنها با محبوبیت خود بلکه با ارائه تعریف نوینی که از آمادگی جسمانی دارد .

رشته ورزش چندگانه جت اسکی هدفدار و محبوبیت روزافزودن خود به نظر می رسد برای سال ها سلطان ورزش های دریایی باقی بماند. مسابقات جت اسکی سواری ، شنا در آب ، دویدن با موانع (چالش های مختلف فیزیکی در قالب موانع عبوری) ، و امداد K 38 در طول مسابقه ورزش چند گانه جت اسکی ورزشگاران آزمونی از تست استقامت، قدرت، سرعت ، مهارت ، چابکی را طی می نمایند.

رشته ورزش چند گانه جت اسکی قابلیت استفاده عموم مردم با هر نوع قوای جسمانی دارد این رشته ورزش برای استفاده گروههای سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، میانسالان ، بزرگسالان و کهنسالان می باشد.

رشته ورزشی چند گانه جت اسکی طی مصوبه شماره ۱۲۲۶۲/۳/ص مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ وزارت ورزش و جوانان زیر مجموعه رشته جت اسکی و جت بُت قرار کرفته است.

انجمن جت اسکی و جت بت

هفته تربیت بدنی مبارک باد!

هفته تربیت بدنی، بیست و ششم مهر تا دوم آبان ماه مبارک باد!

 

آیین نامه مسابقات اسلالوم

آیین نامه مسابقات اسلالوم

آیین نامه مسابقات اسلالوم

کمیته جت اسکی و جت بُت و هئیت انجمنهای ورزشی استان خوزستان با همکاری انجمن جت اسکی و جت بُت به منظور جذب علاقمندان به رشته اسلالوم در نظر دارد به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات جت اسکی ماده اسلالوم را برابر قوانین و مقررات ذیل در سطح کشور برگزار نماید و به همین منظور قوانین برگزاری مسابقات ، شرایط ثبت نام و….. که به اطلاع علاقمندان می رساند .

دومین دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت جت اسکی ماده اسلالوم آزاد ﮐﺸﻮر جام شهید حججی در مورخه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶ در اهواز در محل مجتمع ساحلی باذیل کیا فارس جنب پل طبیعت راس ساعت ۱۴ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اسلالوم بیشتر بر روی هندلینگ و مهارتها رایدر تاکید می شود تا بر قدرت و حجم موتور جت اسکی

زﻣﺎن : مورخه ۲۸ مهر ماه ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: اهواز مجتمع ساحلی باذیل کیا فارس جنب پل طبیعت

رده سنی : مسابقات در رده سنی جوانان ، بانوان و آقایان

زمان ورود : روز ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲ ظهر ، محل اهواز خیابان نادری خیابان شهید موسوی پلاک ۳۸۶

ﻣﺤﻞ، ﻣﻬﻠﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ

ﻧﺎم محل ثبت نام ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اسلالوم ( مارپیچ ) اهواز دفتر کمیته جت اسکی و جت بُت استان شماره تلفن ۰۹۰۱۷۱۵۶۲۰۲ آقای جلیلی

تاریخ ثبت نام : از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰/۳/۹۶ الی ۲۶/۷/۹۶

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ: ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﺑﻪ هئیت انجمنهای ورزشی خوزستان وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری ۳۱/۳/۹۶ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﻟﻄﻔﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۰۹۰۱۷۱۵۶۲۰۲ آقای حلیلی  ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎره ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ وﺟﻪ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻼع دﻫﯿﺪ. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی جنوبی در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ۱,۰۰۰,۰۰۰ رﯾﺎل. ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب هئیت انجمنهای ورزشی ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻨﺎم هئیت انجمنهای ورزشی بعد از پایان مهلت ثبت نام تا یکروز قبل از مسابقات مبلغ ورودی ۲۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود. کسانی که برای اولین بار شرکت می کنند هزینه ثبت نام ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. روز مسابقات ثبت نام ممنوع می باشد ملاک تاریخ فیش واریزی می باشد.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

 1. ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ جت اسکی سواری
 2. گواهی صحت و سلامت پزشک دریایی مورد اعتماد انجمن
 3. ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﭘﺸﺖ و روی ﮐﺎرت
 4. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﯿﺄت اﺳﺘﺎن برای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 5. اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ بنام انجمن جت اسکی و جت بُـت
 6. ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ انجمن جت اسکی و جت بُـت
 7. بیمه نامه معتبر جت اسکی
 8. فتوگپی اسناد مالکیت جت اسکی بنام شرکت کننده یا رضایت نام از صاحب جت اسکی
 9. اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ وﺟﻪ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
 10. اراﺋﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 11. ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه
 12. ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 13. تهیه و تامین اسکان و غذا بعهده شرکت کنندکان می باشد
 14. بازیکنان موظف به داشتن کلیه تجهیزات ایمنی هستند و در غیر این صورت از ورود ایشان به مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد . توجه کنید : اشحاص آزاد نیاز به معرفی نامه از هئیت استان ندارند. حضور شرکت کنندگان ۲۴ ساعت قبل از بازی جهت امورات فنی بازی الزامیست در صورت عدم حضور شرکت کنندگان در ساعت تعیین شده ازحضور در مسابقات چلوگیری بعمل خواهد آمد.

مسابقات بر اساس قوانین و مقررات رسمی انجمن جت اسکی و جت بُت برگزار میگردد . سرپرستان ، مربیان و کلیه ورزشکاران موظفند مقررات و نظم محل مسابقات ورزشی را رعایت نمایند.

درصورت نیاز به اسکان با آقای سبک روح هماهنگ شود درصورت نیاز به جت اسکی با آقای جلیلی هماهنگ شود

ورودی به مسابقات ساعت ۱۲ صبح روز ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ خروجی غروب روز ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ آیین نامه مسابقات به پیوست می باشد.

 

کمیته برگزاری مسابقات اسلالوم

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی ۱۳ تا ۱۶ شهریوردر مصلی تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ شهریورماه سالجاری در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

این نمایشگاه با مشارکت شرکت نمایشگاهی میلاد نور،وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیونهای ورزشی، وزارت صنعت،معدن و تجارت،سازمان توسعه تجارت ایران و تولید کنندگان لوازم،پوشاک و تجهیزات ورزشی برگزار خواهد شد.

جت اسکی

قابل توجه ورزشکاران و علاقمندان به رشته جت اسکی

اطلاعیه مهم قابل توجه ورزشکاران و علاقمندان به رشته جت اسکی

بدنبال تغییرات که در آیین نامه ، قوانین و مقررات مسابقات رشته ورزش جت اسکی کشور و بین المللی ایجاد شد دوره توجیهی برای آشنایی ورزشکاران سراسر کشور با قوانین و مقررات جدید و اصلاحات جدید آیین نامه مسابقات بزودی برگزار می گردد.

آشنایی ورزشکاران با قوانین مسابقات سبب می شود تا سطح مسابقات افزایش یابد.

لذا بدینوسیله اعلام می شود شرکت در این دوره توجیهی الزامی می باشد و شرکت در مسابقات منوط به گذراندن این دوره می باشد . ورزشکاران برای شرکت در دوره با کمیته آموزش انجمن تماس حاصل فرمایند.

دومین دوره ترمیک کارگاه آموزشی جت اسکی

دومین دوره ترمیک کارگاه آموزشی جت اسکی

دومین دوره ترمیک کارگاه آموزشی قوانین و مقررات جت اسکی و کلاس گواهینامه درجه ٣ در اهواز به میزبانی کمیته جت اسکی استان خوزستان برگزار شد.

اطلاعیه

دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان

ممنوعیت بکار گیری مربی آقایان برای خانم ها :

با توجه به بخشنامه و مصوبه وزارت ورزش و جوانان به برگزاری کلاسهای آموزشی در بخش آموزش  مربیگری و داوری – توجیهی و کارگاه های آموزشی و حتی در قسمت آشنایی با رشته های ورزشی در بخش  عملی بانوان بکارگیری مربی و اساتید آقایان ممنوع می باشد و حتی در بخش تئوری با هماهنگی حراست و حضور نماینده حراست و حضور نائب ریس بانوان قابل اجرا مَی باشد ,در صورت اطلاع و گزارش با این امر برخورد جدی خواهد شد .

تشکر و سپاس از همکاران پر تلاش استان خوزستان (دزفول)

تشکر و سپاس از همکاران پر تلاش استان خوزستان (دزفول)

رشد و توسعه ورزش جت اسکی و جت بُت درجمهوری اسلامی ایران مدیون تلاش گسترده و عمیق مدیران و متخصصانی است که دانش، تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند.

بدینوسیله از تمام همکاران خودم که در حمایت از برنامه ها و فعالیت های ورزشی انجمن ، به منظور هر چه با شکوه تر برگزار شدن اولین دوره آموزشی گواهینامه راندن جت اسکی و داوری و……… در استان خوزستان – دزفول  تشکر می شود .

با استعانت ازدرگاه خداوند متعال موفق وپیروز باشید.

روابط عمومی انجمن جت اسکی و جت بت.

بندر کوهستک(سیریک) هرمزگان میزبان مسابقات قهرمانی جت اسکی

بندر کوهستک(سیریک) هرمزگان میزبان مسابقات قهرمانی جت اسکی

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان ،این مسابقات با حضور دانشور مدیر کل ورزش وجوانان استان،فرماندار شهرستان سیریک داود سلیانچی رئیس انجمن جت اسکی و جت بت و دانیال سلیانچی دبیر انجمن کشوری. فاطمه ابهر نایب ریس انجمن کشور وجمعی از مسئولین استان وشهرستان و با حضور پرشور مردم کوهستک برگزار شد.

دوره آموزشی توجیهی جت اسکی در استان خوزستان

دوره آموزشی توجیهی جت اسکی در استان خوزستان

دوره آموزشی توجیهی جت اسکی در استان خوزستان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی انجمن داوود سلیانچی در این خصوص گفت: در راستای اجرایی نمودن تقویم ورزشی انجمن و لیگ سراسری کشوری و به منظور شناسایی و برنامه ریزی پتانسیل ورزشکاران در استانهای مختلف کلاسهای آموزشی را بطور مستمر برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: بهین منظور و در راستای تامین نیروی انسانی متخصص برای برگزاری مسابقات مقدماتی ، منطقه ای ، استانی و کشوری در بخش ( فنی ، داوری ، مدیریت مسابقات ، حقوق ورزشی ، و کمیته انضباطی و ….. ) اولین دوره کلاسهای آموزشی توجیهی و ترمیک در سال ۹۶ را در دو مرحله در استان خوزستان برگزار خواهیم کرد.
سلیانچی تصریح کرد:مرحله نخست این دوره به مدت سه روز و طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ مرداد در دزفول برگزار می شود ومرحله دوم هم بمدت دو روز تا پایان سال بصورت ( ترمیک ) انجام خواهد شد.
گفتنی است تدریس این دوره آموزشی بر عهده داود سلیانچی و حسین ذاکری مسئول کمیته آموزش انجمن جت اسکی خواهد بود.